Oferta dla firm i instytucji

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (ocena zagrożenia wybuchem, ocena ryzyka wybuchu)

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ponadto pracodawca przed dopuszczeniem miejsca pracy, w którym istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej sporządza dokument zabezpieczenia przed wybuchem na postawie oceny ryzyka wybuchu.

Zapewniamy:

  • opracowanie stosownych dokumentów;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia stref;
  • dobór środków ochronnych.

Podstawa prawna:

§37 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§7 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Podobne oferty: